ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε συμφωνία με όσα ορίζονται δυνάμει της Οδηγίας 90/314 και του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996 παραθέτουμε κατωτέρω τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), οι οποίοι εφαρμόζονται όσον αφορά στην συμμετοχή ενός τρίτου – πελάτη (εφεξής ο “Ταξιδιώτης”) σε οποιοδήποτε οργανωμένο, ομαδικό ή μεμονωμένο ταξίδι ή/και πρόγραμμα κρουαζιέρας, το οποίο διοργανώνεται / πωλείται από το ταξιδιωτικό γραφείο μας. Ως οργανωμένο ταξίδι νοείται ένα πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και/ή διαμονής και/ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης.

Τα εν λόγω ταξίδια και/ή προγράμματα κρουαζιέρας πωλούνται από το ταξιδιωτικό γραφείο μας και διοργανώνονται από εμάς σε συνεργασία με άλλα ταξιδιωτικά γραφεία, ή/και αεροπορικές εταιρείες ή/και ακτοπλοϊκές-ναυτιλιακές εταιρείες ή/και ξενοδοχεία κλπ. Οι Γ.Ο.Σ. ρυθμίζουν την ευθύνη και τις υποχρεώσεις των μερών, καθώς και την εν γένει συμβατική τους σχέση, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως οργανωμένου ταξιδιού, η οποία συνάπτεται μεταξύ του γραφείου μας και του Ταξιδιώτη. Παρακαλείται ο Ταξιδιώτης όπως διαβάσει προσεκτικά τους Γ.Ο.Σ., καθώς η συμμετοχή ή η μεσολάβησή αυτού και των μελών της οικογένειάς του ή των μελών της ομάδας την οποία εκπροσωπεί, σε κάποιο ταξίδι ή κρουαζιέρα του ταξιδιωτικού γραφείου μας συνιστά αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εξ αυτών του προγράμματος ταξιδιού και των Γ.Ο.Σ, τους οποίους και δεσμεύονται να τηρήσουν.

Η εταιρεία μας “ΑΤΛΑΝΤΙΔΕΣ ΤΡΑΒΕΛ – ΣΙΠΙΝΓΚ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, με τον διακριτικό τίτλο “ATLANTIDES TRAVEL”, η οποία εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 70), έχει λάβει το υπ’ αριθμ. 0207Ε61000512101 ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. (εφεξής το “Γραφείο”), διοργανώνει κρουαζιέρες και ταξίδια, τα οποία διαθέτει προς πώληση το ίδιο το Γραφείο ή μέσω τρίτων τουριστικών γραφείων.

Οι Γ.Ο.Σ. περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τα προγράμματα κρουαζιέρας, έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την σύνταξή τους και ισχύουν δεσμευτικά, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως από τα μέρη στη μεταξύ τους σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου. Ως προς τις ημερομηνίες και την τιμολόγηση εφαρμόζονται όσα ορίζονται στα έντυπα προγράμματα και στον τιμοκατάλογο του Γραφείου, ως ισχύουν την εκάστοτε χρονική περίοδο.

Τυχόν ειδικές επιθυμίες ή απαιτήσεις του Ταξιδιώτη θα ληφθούν υπόψη και θα υλοποιηθούν, εφόσον είναι εφικτή η υλοποίησή τους. Ωστόσο, θα πρέπει οι τοιαύτες επιθυμίες και απαιτήσεις να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στο Γραφείο, να συμφωνούνται εγγράφως από τα μέρη και να περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου, η οποία θα συναφθεί μεταξύ των μερών. Γενικότερα, οι τελικοί όροι του ταξιδιού ή της κρουαζιέρας, των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αξίας αυτών περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου, η οποία θα συναφθεί μεταξύ των μερών.

Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τόσο τους Γ.Ο.Σ. όσο και τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου σε περίπτωση έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, το Γραφείο θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του Ταξιδιώτη (διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, email), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει σε επαφή μαζί του και να του γνωστοποιεί τυχόν τροποποιήσεις.

Δικαίωμα εγγραφής σε ταξιδιωτικό πρόγραμμα του Γραφείου έχουν άτομα άνω των 18 ετών ή και ανήλικοι (κάτω των 18 ετών), εφόσον υπάρχει συνοδεία ενηλίκου. Εγγραφές και κρατήσεις θέσεων θεωρούνται έγκυρες, εφόσον πραγματοποιούνται με επίσκεψη στο Γραφείο ή στα γραφεία συνεργατών του Γραφείου, μέσω αλληλογραφίας (fax ή e-mail), καθώς και τηλεφωνικά, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) της καταβολής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού της αξίας του ταξιδίου, με μετρητά, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Γραφείου εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το Γραφείο, και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμορφώσεως προς τους παρόντες Γ.Ο.Σ.

Η μη τήρηση κάποιας εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων παρέχει την δυνατότητα στο Γραφείο να προβεί στην ακύρωση της συγκεκριμένης κρατήσεως σύμφωνα με τους παρόντες Γ.Ο.Σ. Για την συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι απαιτείται επίσης η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Γραφείου και του Ταξιδιώτη.

Όπως προαναφέρθηκε, στην εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του Ταξιδιώτη, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του Ταξιδιώτη κατά την εγγραφή του σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Γραφείου διατηρούνται στο αρχείο του Γραφείου και σε ουδεμία περίπτωση δεν διατίθενται σε τρίτους (πλην των μεταφορέων και αερομεταφορέων, π.χ. πλοιοκτητριών εταιριών κρουαζιερόπλοιων, αεροπορικών εταιριών, κλπ).

H αξία – τιμή των ταξιδίων αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό του Γραφείου ή στην εκάστοτε έγγραφη ή προφορική πρόταση του Γραφείου προς τον Ταξιδιώτη, όπου αναλύονται οι υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο, καθώς και τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις (τέλη-φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, έξοδα για την έκδοση visa, προσωπικά έξοδα Ταξιδιώτη κλπ.).

Οι τιμές υπολογίζονται κατά την ημέρα εκδόσεως του τιμοκαταλόγου, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, τυχόν φόρους, έξοδα ασφαλιστικής καλύψεως και λοιπά έξοδα, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών σε περίπτωση τροποποιήσεως των ανωτέρω παραγόντων.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω παράγοντες οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών σε σημαντικό βαθμό, ο Ταξιδιώτης δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα τα οποία έχει καταβάλει ή να του προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι ίσης αξίας.

Επίσης, το Γραφείο έχει το δικαίωμα, κατά την διακριτική του ευχέρεια, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. Υπάρχουν ειδικές χρεώσεις για παιδιά ηλικίας 2-12 ετών και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο / καμπίνα. Στα charters (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο.

Το Γραφείο υποχρεούται να συντονίσει και να εκτελέσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις κρουαζιέρες ή τα ταξίδια τα οποία διαθέτει στους Ταξιδιώτες. Εφόσον το Γραφείο έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, και των συνεργατών αυτών, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) αποκλεισμούς («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών, περιστατικά ανωτέρας βίας και άλλα αιτία (χωρίς υπαιτιότητα του Γραφείου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο δεν δύναται να προβλέψει ή να ελέγξει καταστάσεις, οι οποίες εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν σε ματαίωση ενός ταξιδιού ή σε ζημία του Ταξιδιώτη λόγω μη εκτελέσεως ή πλημμελούς εκτελέσεως των συμφωνηθέντων υπηρεσιών του ταξιδιού. Παραδείγματα απρόβλεπτων περιπτώσεων και γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Γραφείου αποτελούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί και δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή γεγονός ανωτέρας βίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Γραφείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς αποκατάσταση τυχόν προκληθείσας ζημίας. Δύναται, ωστόσο, το Γραφείο να παράσχει στον Ταξιδιώτη κάθε δυνατή βοήθεια, εφόσον ζητηθεί, για την αποφυγή ή τον περιορισμό των συνεπειών των ανωτέρω έκτακτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας, με έξοδα του Ταξιδιώτη.

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ευθύνη του Ταξιδιώτη να μεριμνά και να διαμορφώνει το πρόγραμμά του με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκεται εγκαίρως στον τόπο μεταφοράς του από τον έναν προορισμό στον άλλο.

Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, σε εκπρόσωπο του Γραφείου), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως.

Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ένα ταξίδι, εάν δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων όπως αυτός ορίζεται από το Γραφείο στο ειδικό φυλλάδιο του προγράμματος του εκάστοτε ταξιδιού, αφού ενημερώσει σχετικά εγγράφως και εγκαίρως όσους είχαν δηλώσει συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τους επιστρέψει τα χρήματα τα οποία είχαν καταβάλει μέχρι τη στιγμή της ακυρώσεως για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το Γραφείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει ένα ταξίδι για οποιονδήποτε άλλο λόγο (πέραν της αμέλειας ή ευθύνης του Ταξιδιώτη) μέχρι και επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την αναχώρηση (σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας η ακύρωση μπορεί να γίνει και σε μικρότερο χρονικό διάστημα) χωρίς να βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη, παρέχοντας την δυνατότητα στον Ταξιδιώτη να συμμετάσχει σε άλλο ταξίδι ίσης αξίας. Εάν ο Ταξιδιώτης δεν επιθυμεί την συμμετοχή του σε άλλο ταξίδι, το Γραφείο υποχρεούται να επιστρέψει στον Ταξιδιώτη τα χρήματα τα οποία έχει ήδη καταβάλει στο Γραφείο μέχρι την στιγμή της ακυρώσεως.

Το Γραφείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη παροχής των συμφωνηθέντων υπηρεσιών στον Ταξιδιώτη λόγω αμέλειας ή ευθύνης του Ταξιδιώτη. Στην τοιαύτη περίπτωση μάλιστα το Γραφέιο δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι και να μην επιστρέψει τυχόν καταβληθέντα χρηματικά ποσά μέχρι την στιγμή της ακυρώσεως.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ευθύνη του Γραφείου είναι περιορισμένη και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά την ευθύνη του μεταφορέα ή αερομεταφορέα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της μεταφοράς, δεδομένου ότι ο ρόλος του Γραφείου είναι καθαρά μεσολαβητικός μεταξύ του Ταξιδιώτη και της μεταφορικής ή αερομεταφορικής εταιρείας ή του ξενοδοχείου ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του ταξιδιού εκ μέρους του Ταξιδιώτη μετά την έναρξή του και κατά την εξέλιξη αυτού.

Εάν ο Ταξιδιώτης αρνηθεί να συμμετάσχει σε κάποιο ταξίδι ή αποφασίσει να διακόψει το ταξίδι του και αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας, φέρει την σχετική ευθύνη και βαρύνεται με τα έξοδα της μετακινήσεώς του και τυχόν άλλα έξοδα τα οποία θα προκύψουν λόγω της τοιαύτης αρνήσεως συμμετοχής ή της διακοπής. Στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούται οποιαδήποτε περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση από το Γραφείο, ενώ τα ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση κάθε πελάτη – Ταξιδιώτη προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή του στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος. Ο Ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στα αεροδρόμια και τους λιμένες δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή του. Τυχόν καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης παρεχόμενης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο Ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα.

Πριν την αναχώρησή του από το ξενοδοχείο ή το κατάλυμα, ο Ταξιδιώτης οφείλει να μεριμνά εγκαίρως για την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασμών του (από τηλεφωνήματα, ποτά, κλπ.). Το Γραφείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για εξόφληση των λογαριασμών αυτών.
Ο Ταξιδιώτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τα προσωπικά του ταξιδιωτικά έγγραφα και λοιπά αντικείμενα. Δεσμεύεται επίσης για την γνησιότητα των δηλώσεών του απέναντι στις αρχές, καθώς και απέναντι στο Γραφείο. Ο Ταξιδιώτης οφείλει να ενημερώσει το Γραφείο κατά την στιγμή της κράτησης του ταξιδίου για τυχόν ασθένειες, κινητικές δυσκολίες, ειδική δίαιτα ή οποιαδήποτε άλλη ειδική φροντίδα, την οποία θα χρειαστεί κατά την διάρκεια του ταξιδίου. Σε περίπτωση παραλείψεως ενημέρωσης του Γραφείου ή ψευδών δηλώσεων εκ μέρους του Ταξιδιώτη, το Γραφείο ή ο μεταφορέας δικαιούται να αρνηθεί την επιβίβαση του Ταξιδιώτη.
Ο Ταξιδιώτης βεβαιώνει ότι διαθέτει την κατάλληλη φυσική κατάσταση για να ταξιδέψει και να συμμετάσχει στο εκάστοτε ταξιδιωτικό πρόγραμμα.

Κάθε Ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για τις πράξεις των παιδιών τα οποία συνοδεύει, οφείλει να εποπτεύει ανελλιπώς καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού και να μεριμνά για την ασφάλεια και τη σωστή συμπεριφορά τους.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του Ταξιδιώτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το Γραφείο καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυμάτων γίνεται με κριτήρια την θέση τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την τιμή τους. Δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων, τα οποία δύναται να διαφέρουν, έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

Τα δωμάτια των περισσοτέρων ξενοδοχείων είναι απλά (“standard”), με δύο κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ουσιαστικά δίκλινα με επιπλέον κλίνες. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 13:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00 της ημέρας αναχωρήσεως. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης αφίξεως στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης αφίξεως και εφόσον ο Ταξιδιώτης δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το Γραφείο, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει αλλού το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης.

Στα πλοία οι καμπίνες είναι μικρότερες από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και, εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα), διακρίνονται σε εξωτερικές (με παράθυρο ή φινιστρίνι) και εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή).

Τέλος, προς ενημέρωση του Ταξιδιώτη επισημαίνουμε ότι στα ταξίδια με πούλμαν οι θέσεις δεν δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποιήσεώς τους κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στα ταξίδια εξωτερικού με πούλμαν, οι θέσεις τροποποιούνται καθημερινά.

Για τα περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο εν ισχύ. Για ταξίδια σε χώρες εντός της ζώνης Schengen γίνονται δεκτές και οι νέες ταυτότητες με λατινικούς χαρακτήρες. Κάποιες χώρες έχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Το Γραφείο θα παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό. Η έκδοση, ωστόσο, των σχετικών εγγράφων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Ταξιδιώτη, ο οποίος βαρύνεται και με τα σχετικά έξοδα.

Υπήκοοι τρίτων χωρών, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραμονής και εργασίας εν ισχύ, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως το Γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών τις οποίες θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν εάν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα.

Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης εκδόσεως ή θεωρήσεως των ταξιδιωτικών εγγράφων των συμμετεχόντων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής τους στο ταξίδι χωρίς την επιβολή ακυρωτικών χρεώσεων.

Το Γραφείο θα παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον Ταξιδιώτη σχετικά με τυχόν απαιτούμενους εμβολιασμούς ή λοιπές ιατρικές προφυλάξεις. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ταξιδιώτης οφείλει να απευθυνθεί στους κατάλληλους γιατρούς και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, ενώ το Γραφείο δεν φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Πολλά ταξίδια λαμβάνουν χώρα σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνα) ή σε περιοχές τροπικές ή περισσότερο νοσογόνες, όπως στην Αφρική, Ασία, Ν. Αμερική κλπ., γεγονός το οποίο κάθε Ταξιδιώτης οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη και να λαμβάνει σχετικά μέτρα και προφυλάξεις. Ιδιαίτερα δε τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα με προβλήματα υγείας (πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλεργίες) ή κινητικότητας και οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους, να ενημερώσουν σχετικά το Γραφείο και να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση στο Γραφείο ότι μπορούν να ταξιδέψουν και να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους.

Το Γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε πρόγραμμά του. Το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο καλύπτει τις περιπτώσεις ευθύνης έναντι του Ταξιδιώτη για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδίου, αφερεγγυότητας ή πτωχεύσεως του Γραφείου, την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό του Ταξιδιώτη.

Δεδομένου ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Γραφείου καλύπτει περιορισμένους και συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους και μέχρι ορισμένο χρηματικά ποσά, συνίσταται κάθε Ταξιδιώτης να συνάπτει ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο θα περιλαμβάνει ασφάλιση ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων για τα ποσά τα οποία επιθυμεί κάθε Ταξιδιώτης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Γραφείου και για πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις κάθε Ταξιδιώτης δύναται να απευθύνεται στο Γραφείο.
Ο Ταξιδιώτης οφείλει να απευθύνεται στον ασφαλιστικό του φορέα για την έκδοση “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας” για την περίπτωση ασθένειάς του κατά την διάρκεια ταξιδιού του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευθύνη του Γραφείου είναι περιορισμένη και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά την ευθύνη του μεταφορέα ή αερομεταφορέα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της μεταφοράς, δεδομένου ότι ο ρόλος του Γραφείου είναι καθαρά μεσολαβητικός μεταξύ του Ταξιδιώτη και της μεταφορικής ή αερομεταφορικής εταιρείας ή του ξενοδοχείου ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Ταξιδιώτη να ενημερώνεται σχετικά με την ευθύνη του μεταφορέα και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της μεταφοράς.

Σε περίπτωση ακυρώσεως από τον Ταξιδιώτη της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό πρόγραμμα του Γραφείου, προβλέπονται από το Γραφείο ταξιδιωτικές χρεώσεις, οι οποίες διαμορφώνονται από το Γραφείο, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, ανάλογα με τους όρους της εκάστοτε μεταφορικής, αερομεταφορικής ή πλοιοκτήτριας εφοπλιστικής εταιρείας, του χρόνου ακυρώσεως, του είδους του εκάστοτε προγράμματος, της φύσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συνεπειών που θα επιφέρει η ακύρωση για το Γραφείο.

Σε κάθε ταξιδιωτικό πρόγραμμα αναλύονται εκτενώς οι όροι και οι προϋποθέσεις ακυρώσεως, καθώς και οι ακυρωτικές χρεώσεις προς ενημέρωση του Ταξιδιώτη.
Οι ακυρώσεις θα πρέπει να γίνονται εγγράφως.
Σε κάθε περίπτωση εάν ο Ταξιδιώτης δεν παρουσιαστεί για να ταξιδέψει χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικά το Γραφείο, τυχόν χρηματικά ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί στο Γραφείο δεν επιστρέφονται.

Οι αποσκευές παραδίδονται στον αερομεταφορέα ή μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα εάν υπάρχει συνοδεία εκπροσώπου του Γραφείου ή όχι.

Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευών του Ταξιδιώτη, ισχύουν ο Κανονισμός της IATA για τα αεροπλάνα, οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσο και για τα ξενοδοχεία και οι ειδικοί όροι μεταφοράς ή διαμονής κάθε μεταφορικής ή πλοιοκτήτριας εταιρείας ή ξενοδοχείου. Η ευθύνη στην περίπτωση αυτή περιορίζεται σύμφωνα με τις εν λόγω Συνθήκες και όρους.

Ο αριθμός των αποσκευών, το βάρος αυτών και το επιπλέον κόστος, με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο Ταξιδιώτης κυμαίνεται κάθε φορά ανάλογα με το μέσο μεταφοράς και την συμβαλλόμενη εταιρεία (πλοίο, αεροπλάνο, πούλμαν κ.λ.π.).
Το Γραφείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.

Τυχόν διαφορές οι οποίες προκύψουν μεταξύ του Γραφείου και του Ταξιδιώτη κατά την εκτέλεση της συμβάσεως οργανωμένου ταξιδίου θα επιλύονται με βάση την καλή πίστη και με κατανόηση μεταξύ των μερών. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών μεταξύ του Γραφείου και του Ταξιδιώτη είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Μπορείτε να μεταφέρετε στην καμπίνα του αεροσκάφους, χωρίς επιπλέον χρέωση:

Μια (1) χειραποσκευή:

 • Διαστάσεων έως και 56cm x 45cm x 25cm (συμπεριλαμβάνονται χειρολαβές, εξωτερικές θήκες και ρόδες) Βάρους έως και 8 κιλών
 • Να ταιριάζουν οι διαστάσεις της στα ειδικά πλαίσια μέτρησης (baggage sizers)
 • Να μπορείτε να την τοποθετήσετε στο χώρο αποθήκευσης του αεροσκάφους πάνω από τα καθίσματα, χωρίς να χρειάζεστε βοήθεια
 • Να μην περιέχει απαγορευμένα υλικά και αντικείμενα
 • Να χωράει τις αγορές σας από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών

ΚΑΙ

Ένα (1) προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία/αντρική τσάντα ή θήκη φορητού υπολογιστή ή σακίδιο πλάτης μεσαίου μεγέθους), το οποίο πρέπει να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα.

Εάν η χειραποσκευή ή/και το προσωπικό σας αντικείμενο, υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια και δεν μπορούν να αποθηκευτούν με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω ή θεωρούνται μη ασφαλείς για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να παραδίδονται για μεταφορά στο χώρο φύλαξης αποσκευών του αεροσκάφους.

Όλα τα επιπλέον αντικείμενα όπως π.χ. πανωφόρι, ομπρέλα, φωτογραφική μηχανή ή αγορές από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, πρέπει να τοποθετούνται στη χειραποσκευή σας! Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το πρόσθετο αντικείμενο, θα θεωρηθεί επιπλέον αποσκευή και θα χρεωθείτε ανάλογα.

Παρακαλούμε να σεβαστείτε την απαγόρευση μεταφοράς των παρακάτω υλών και ουσιών, που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στη δική σας υγεία και ασφάλεια, αλλά και των συνεπιβατών σας. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν:

 • Κάθε εκρηκτική ή εύφλεκτη ύλη που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών και του πληρώματος ή την ασφάλεια από κάθε άποψη του αεροσκάφους ή των προσωπικών αντικειμένων που μεταφέρει. Ενδεικτικά αναφέρουμε: κάθε είδους εκρηκτικό πολεμοφόδιο ή πυρομαχικό ή μηχανισμό, αέρια και δοχεία αερίων, εύφλεκτα υγρά καύσιμα, κάθε είδους πυροτέχνημα, συσκευές και υλικά χρωματισμού, ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη άνω του 70%, ασετόν, κ.λπ.
 • Κάθε χημική και τοξική ουσία, όπως: οξέα και αλκάλια, διαβρωτικές ή λευκαντικές ουσίες, σπρέι εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης, ραδιενεργά υλικά, δηλητήρια.
 • Μολυσματικά ή βιολογικώς επικίνδυνα υλικά, π.χ. μολυσμένο αίμα, βακτηρίδια και ιοί.

Τρόφιμα σε ημι-στέρεη ή υγρή μορφή, και ειδικά το λάδι, πρέπει να είναι πακεταρισμένα σε ξύλινα κουτιά με απορροφητικό υλικό έτσι ώστε να αποτραπούν διαρροές που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές στην περιουσία άλλων επιβατών. Εάν μεταφέρετε φαγητό, θα πρέπει να είστε ενήμεροι για τους κανονισμούς απαγόρευσης μεταφοράς τροφίμων που μπορεί να ισχύει σε διάφορες χώρες.

Τα ακόλουθα αντικείμενα δε θα πρέπει να τοποθετούνται στις παραδοτέες αποσκευές, αλλά θα πρέπει πάντα να τα μεταφέρετε μαζί σας: φάρμακα, κοσμήματα, μετρητά, ασφαλιστήρια συμβόλαια, χρεόγραφα, συμβόλαια, επίσημα έγγραφα, διαθήκες, δείγματα και γενικά τιμαλφή, είδη μεγάλης αξίας, εύθραυστα αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, κάμερες, φορτιστές κτλ.).Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε εύθραυστα αντικείμενα, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε τη φόρμα Aποδοχής Περιορισμένης Ευθύνης κατά την παράδοση των αποσκευών σας για να δηλώσετε ότι τα αντικείμενα μεταφέρονται με δική σας ευθύνη.

H παραπάνω λίστα δεν είναι ολοκληρωμένη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο προσωπικό μας.

Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Μπορείτε να μεταφέρετε ηλεκτρονικά τσιγάρα και λοιπές συσκευές ατμίσματος που συμπεριλαμβάνουν μπαταρίες, για προσωπική χρήση, μόνο μέσα στις χειραποσκευές σας. Απαγορεύεται η μεταφορά όλων των παραπάνω στις παραδοτέες αποσκευές.

Η φόρτιση των συγκεκριμένων συσκευών, ή/και της μπαταρίας τους εντός του αεροσκάφους δεν επιτρέπεται και θα πρέπει να λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψετε την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.
Οι εφεδρικές μπαταρίες (κάθε είδος που πρωταρχικά λειτουργεί ως πηγή ενέργειας, π.χ. μπαταρίες λιθίου μετάλλου ή μπαταρίες λιθίου ιόντων αντίστοιχα. Τα power banks, επίσης, θεωρούνται εφεδρικές μπαταρίες) θα πρέπει να προστατεύονται ξεχωριστά με τοποθέτηση στην αρχική συσκευασία τους ή μονώνοντας τους ακροδέκτες, π.χ. τοποθετώντας επάνω τους μονωτική ταινία ή τοποθετώντας κάθε μπαταρία σε ξεχωριστό πλαστικό σακουλάκι ή σε προστατευτικό τσαντάκι, και να μεταφέρονται μόνο μέσα στις χειραποσκευές, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν βραχυκύκλωμα.
Επιπρόσθετα, οι μπαταρίες λιθίου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους –

Για ανταλλακτικές μπαταρίες ή μπαταρίες εκτός συσκευής:
Οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 2 ανταλλακτικές μπαταρίες ή μπαταρίες εκτός συσκευής και μόνο μέσα σε χειραποσκευή (για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές).
α) Τα Watt-hours μπαταριών λιθίου ιόντων πρέπει να είναι μεταξύ 100 και 160.
β) Το περιεχόμενο λιθίου στις μπαταρίες λιθίου μετάλλου πρέπει να είναι μεταξύ 2 και 8 γρ. Οι εφεδρικές μπαταρίες λιθίου μετάλλου είναι αποδεκτές μόνο αν αφορούν ιατρικά μηχανήματα PMED.

Για μπαταρίες εντός συσκευής (φορητές ηλεκτρονικές συσκευές συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών ιατρικών συσκευών π.χ. νεφελοποιητές, συμπυκνωτές οξυγόνου κτλ.):
α) Τα Watt-hours μπαταριών λιθίου ιόντων πρέπει να είναι έως 100.
β) Το περιεχόμενο λιθίου στις μπαταρίες λιθίου μετάλλου πρέπει να είναι μέχρι 2 γρ.

Η φόρτιση μπαταριών εντός του αεροσκάφους δεν επιτρέπεται.

Κάθε αντικείμενο που είναι, ή φαίνεται ότι είναι, ικανό να εκτοξεύσει βλήμα ή να τραυματίσει.

Περιλαμβάνονται τα εξής:

 • ‘Oλα τα πυροβόλα όπλα (πιστόλια, περίστροφα, τουφέκια, κυνηγετικά όπλα, καραμπίνες, κλπ.)
 • Αντίγραφα πρωτότυπων και απομιμήσεις πυροβόλων όπλων
 • Κατασκευαστικά μέρη πυροβόλων όπλων (εξαιρούνται τα συστήματα τηλεσκοπικών στοχάστρων και οι σκοπευτικές διόπτρες)
 • Αεροβόλα πιστόλια, τουφέκια, όπλα με σκάγια και όπλα που φέρουν σφαίρες
 • Εκτοξευτήρες φωτοβολίδων
 • Πιστόλια εκκίνησης
 • ‘Oπλα-παιγνίδια κάθε είδους
 • ‘Oπλα για αρχάριους
 • Βιομηχανικά πιστόλια κοχλίωσης και κάρφωσης
 • Βαλλίστρες
 • Σφεντόνες
 • Ψαροντούφεκα
 • Πιστόλια σφαγείων
 • ‘Oπλα αναισθητοποίησης ή ηλεκτροσόκ -π.χ. βουκέντρες, βαλλιστικά όπλα πρόκλησης ηλεκτροσόκ (taser)
 • Αναπτήρες σε σχήμα πυροβόλου όπλου

Αντικείμενα με αιχμή ή κόψη, που είναι ικανά να τραυματίσουν. Περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Μικρά και μεγάλα τσεκούρια
 • Βέλη και βελάκια
 • Γάντζοι
 • Καμάκια και λόγχες
 • Παγοκόφτες
 • Παγοπέδιλα
 • Σουγιάδες ή στιλέτα με κάθε μήκους λάμα
 • Μαχαίρια, ακόμη και τελετουργικά, με λάμα μήκους άνω των 6 cm, από μέταλλο ή οποιοδήποτε άλλο σκληρό υλικό ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως ως όπλα
 • Μπαλτάδες
 • Τσεκούρια
 • Δρεπανομάχαιρα (ματσέτες)
 • Ανοικτά ξυράφια κουρέα και ξυριστικές λεπίδες (εξαιρούνται τα ξυραφάκια ασφαλείας ή μιας χρήσης, με λεπίδες σε θήκη)
 • Σπαθιά, ξίφη και μπαστούνια με κρυφή λεπίδα ξίφους
 • Νυστέρια
 • Ψαλίδια με λάμα μήκους άνω των 6 cm
 • Μπαστούνια με μεταλλική απόληξη, για σκί ή πεζοπορία
 • Εκτοξευόμενες αστεροειδείς λεπίδες (shuriken)
 • Επαγγελματικά εργαλεία που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως αιχμηρό ή κοφτερό όπλο -π.χ. τρυπάνια και μύτες, κοπίδια, μαχαίρια κουζίνας, κάθε είδους πριόνια, κατσαβίδια, λοστοί, σφυριά, πένσες, απλά και γαλλικά κλειδιά, καμινέτα

Κάθε μη αιχμηρό αντικείμενο που είναι ικανό να τραυματίσει. Περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ρόπαλα του μπεϊζμπόλ και του σόφτμπολ
 • Ρόπαλα ή ράβδοι – άκαμπτα ή εύκαμπτα -π.χ. αστυνομικά κλομπ, ρόπαλα και ράβδοι προστασίας
 • Ρακέτες του κρίκετ
 • Μπαστούνια του γκολφ
 • Μπαστούνια του χόκεϊ
 • Ρακέτες του λακρός
 • Κουπιά, κανό και καγιάκ
 • Τροχοσανίδες (σκέιτμπορντ)
 • Στέκες μπιλιάρδων
 • Καλάμια ψαρέματος
 • Εξοπλισμός πολεμικών τεχνών -π.χ. μεταλλικές γροθιές, κλομπ, εύκαμπτα ρόπαλα, κόπανοι ρυζιού, nunchaku, kubaton, kubasaunt

Κάθε εκρηκτική ή πολύ εύφλεκτη ύλη που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών και του πληρώματος ή την ασφάλεια, από κάθε άποψη, του αεροσκάφους ή των προσωπικών αντικειμένων.

Περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Πυρομαχικά
 • Καψούλια
 • Πυροκροτητές και φυτίλια ανατινάξεων
 • Εκρηκτικά και εκρηκτικοί μηχανισμοί
 • Αντίγραφα πρωτοτύπων ή απομιμήσεις εκρηκτικών υλών ή μηχανισμών
 • Νάρκες και λοιπά εκρηκτικά πολεμοφόδια
 • Χειροβομβίδες παντός τύπου
 • Αέρια και δοχεία αερίων -πχ. βουτάνιο, προπάνιο, ακετυλένιο, οξυγόνο – σε μεγάλο όγκο
 • Πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες σε οποιαδήποτε μορφή και άλλα βεγγαλικά (ακόμη και κροτίδες και καψούλια για παιγνίδια)
 • Σπίρτα που δεν είναι ασφαλείας
 • Καπνογόνα δοχεία ή φυσίγγια
 • Εύφλεκτα υγρά καύσιμα -πχ. βενζίνη, ντίζελ, υγρά αναπτήρων, αλκοόλη, αιθανόλη
 • Αεροζόλ για βάψιμο και ψεκασμό
 • Τερεβιθίνη και αραιωτικά χρωμάτων
 • Αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη άνω του 70% κατ’ όγκο (140% proof)
 • Δυναμίτιδα, πυρίτιδα και πλαστικά εκρηκτικά

Κάθε χημική ή τοξική ουσία που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών και του πληρώματος ή την ασφάλεια, από κάθε άποψη, του αεροσκάφους ή των προσωπικών αντικειμένων. Περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Οξέα και αλκάλια -π.χ. υγρές μπαταρίες
 • Διαβρωτικές ή λευκαντικές ουσίες -π.χ υδράργυρος, χλώριο
 • Σπρέι εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης -π.χ. αέριο εξουδετέρωσης, σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα αέρια
 • Ραδιενεργά υλικά -π.χ. ισότοπα για ιατρική ή εμπορική χρήση
 • Δηλητήρια
 • Μολυσματικά ή βιολογικώς επικίνδυνα υλικά -π.χ. μολυσμένο αίμα, βακτηρίδια και ιοί
 • Υλικά ικανά να αυτοαναφλεγούν ή να υποστούν καύση